โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 โดย ประเสริฐ อุประทอง จำนวนผู้เข้าชม 209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  29-30 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก…รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธี และโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า เป็นวิทยากรให้ความรู้... โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน และให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาตนเองและทาหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงมีจานวนผู้ประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น มีบุคลากรจาก คณะ หน่วยงานสายสนับสนุนส่วนกลางและพื้นที่เข้าร่วม
Facebook : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา