โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรม แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรม แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤศจิกายน 2566 โดย ประเสริฐ อุประทอง จำนวนผู้เข้าชม 2060 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรม แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โดย รศ.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ถึงแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อพัฒนาองค์กรตลอดจนแนวทางการประเมินตนเองเบื้องต้นผ่านการจัดทำโครงร่างองค์กร มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วนสนใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา