โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา MOU เบทาโกร   พัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา MOU เบทาโกร พัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 ธันวาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 855 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 20 ธันวาคม 2566   ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในรูปแบบโรงเรียนโรงงาน พร้อมทั้งขยายรูปแบบการพัฒนากำลังคนผ่านการจัดการศึกษาและวิจัย สร้างระบบการศึกษาไตรภาคีโดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้งานเป็นฐาน กลวิธีการสอน (Didactic) และการพัฒนาครูด้วยแพลตฟอร์มเบทาโกร ให้สามารถผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่อไป โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา