โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายแสดงความยินดี)  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายแสดงความยินดี)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 ธันวาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1024 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ตามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดำเนินการจัดโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายแสดงความยินดีบัณฑิต) เพื่อประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินดังนี้

รางวัลที่ 1  รับเงินรางวัล 5,000 บาท

               นายกษมา ศุภกุล นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยศาสตร์  มทร.ล้านนา

รางวัลที่ 2  รับเงินรางวัล 3,000 บาท

                นางสาวเกวลิน พวงเรือนแก้ว นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยศาสตร์  มทร.ล้านนา

รางวัลที่ 3  รับเงินรางวัล 2,000 บาท

                นางสาวชญาดา สุนทราภิบาล นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยศาสตร์  มทร.ล้านนา

รางวัลชมเชย 2  รางวัลได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท  ได้แก่

              นางสาวนภาพร ปิ่นแก้ว นักศึกษาหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล คณะศิลปกรรมและสถาปัตยศาสตร์  มทร.ล้านนา

              นางสาวมัลลิกา งานดี นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา