โลโก้เว็บไซต์ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมที่ 1 : สร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 : สร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2566 โดย ประเสริฐ อุประทอง จำนวนผู้เข้าชม 652 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

...โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 : สร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA)  วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM)

....สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการ ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 : สร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA)  วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้รับความรู้จากท่านวิทยากร... ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ... นักวิชาการอิสระ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมีผู้บริหารของคณะ อาจารย์ระดับหลักสูตร สายสนับสนุน เข้าร่วมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
***************************************************************
เอกสารประกอบการบรรยาย AUN-QA V4
ลิงค์เอกสารประกอบการบรรยาย : https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/12/20231227141035_79691.pdf

***************************************************************

...วีดีโอบรรยาย ...วันที่ 21 ธันวาคม 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM)

ลิงค์วีดีโอบรรยาย : https://shorturl.asia/s8Dg4

***************************************************************

...วีดีโอบรรยาย ...วันที่ 22 ธันวาคม 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM)

ลิงค์วีดีโอบรรยาย : https://shorturl.asia/yFG9E

***************************************************************
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา