โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย รศ.ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา โดย ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายเรื่องแผนยุทธศาสตร์ของ มทร.ล้านนา
          ทั้งนี้ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากรกลางของ สกอ. เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการวิเคราะห์ SWOT ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ SWOT งานประกันฯ ของคณะ และพื้นที่ จากนั้นนำมาสังเคราะห์รวมกันเป็น SWOT งานประกันฯ ของมหาวิทยาลัย
          วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในแต่ละหน่วยงานเป็นไปทิศทางเดียวกันและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น และสามารถนำแผนไปใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา