โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System) สำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System) สำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มีนาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 478 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 19-20 มีนาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System) สำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาและทีมเจ้าหน้าที่เทคนิคระบบฐานข้อมูลฯ (CHE QA Online System) ของ สกอ. มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการนำระบบ CHE QA Test มาให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วย ในวันนี้ได้อบรมที่ห้อง Thin Client หอสมุด มทร.ล้านนา และในวันที่ 20 มีนาคม 2560 วิทยากรในการอบรมโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา และทีมงาน อบรมเรื่องแนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา  กรอบการประกันคุณภาพภาพการศึกษาภายใน ข้อสังเกตในการประเมินครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการตอบข้อซักถาม-แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบฐานข้อมูล อบรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา


รูปภาพเพิ่มเติม>> FBqarmutl

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา