โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินภายใน | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินภายใน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29-30 มีนาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินภายใน โดยมี รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณพีณา จันทะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรสัมมนาในหัวข้อ "บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" และ "การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน"ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณวราภรณ์ ฟูกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในหัวข้อ "ประสบการณ์/กรณีตัวอย่างของการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการประเมินคุณภาพ" วันที่ 30 มีนาคม 2560 จะมีกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และฝึกการเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน โดยผู้เข้าอบรมเป็นตัวแทนบุคลากรจากคณะและเขตพื้นที่ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา