โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 เมษายน 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 682 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1-2 เมษายน 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร วิทยากรประจำเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน และ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรได้อย่าวมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา