โลโก้เว็บไซต์ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา(ปวช., ปวส.) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา(ปวช., ปวส.)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 275 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมี ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้ารับกา...รอบรมเป็นอาจารย์สายสอนและบุคลากรสายสนับสนุนที่ดูแลหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้ทราบถึงมาตรฐานคุณภาพการอาชีวศึกษา รายละเอียดตัวบ่งชี้ วิธีการเก็บข้อมูลการจัดทำรายงานและการประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การประชุมครั้งนี้จัดขึัน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา