โลโก้เว็บไซต์ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559


    6 มิถุนายน 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาานรายตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ