โลโก้เว็บไซต์ ประชุม KM ครั้งที่ 3 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุม KM ครั้งที่ 3


    6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏบัติงานของบุคลากรสนับสนุน โดยใช้ระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA ครั้งที่ 3 โดยในครั้งนี้มี นางวณิชชา เฉลิมวรรณ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และ นางสาวสุคนธ์ วงศ์หาญ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มาแชร์ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA พร้อมทั้งมีการให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ