โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมเลขานุการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเตรียมความพร้อมเลขานุการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 247 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    7 มิถุนายน 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเลขานุการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร นำโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมทำความเข้าใจให้แก่เลขานุการประเมินก่อนปฏิบัติงานจริง ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา