โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมเลขานุการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเตรียมความพร้อมเลขานุการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร


    7 มิถุนายน 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเลขานุการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร นำโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมทำความเข้าใจให้แก่เลขานุการประเมินก่อนปฏิบัติงานจริง ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ