โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Site Visit) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Site Visit)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 666 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Site Visit) ครั้งนี้ ได้ทำการตรวจประเมินหลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรเพื่อการพัฒนาของหลักสูตรต่อไป โดยมีตารางการตรวจประเมินดังนี้

1.  วันที่ 19 มิถุนายน 2560 วท.บ.พืชศาสตร์

2.  วันที่ 20 มิถุนายน 2560 บช.บ.การบัญชี

3.  วันที่ 23 มิถุนายน 2560 วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

4.  วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ศป.บ.การออกแบบอุตสาหกรรม

5.  วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ

6.  วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สถ.บ.สถาปัตยกรรม

7.  วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ทล.บ.เซรามิก และ วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา