โลโก้เว็บไซต์ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2


         7 สิงหาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาานรายตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ