โลโก้เว็บไซต์ โครงการการประชุมสัมมนาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ มทร.ล้านนา (18-19 ส.ค. 60) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการการประชุมสัมมนาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ มทร.ล้านนา (18-19 ส.ค. 60)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 693 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการการประชุมสัมมนาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ มทร.ล้านนา โดยมี รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันเข้าร่วมเป็นประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง การเตรียมเอสาร หลักฐานต่าง ๆ

     ทั้งนี้ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี มาเป็นวิทยากรให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการเขียนทำรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน  เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ในวันที่ 12-13 กันยายน 2560 นี้ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา