โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2561 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 525 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2561 การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระในการประชุมดังนี้  1. (ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 2. แนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 3.โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 4. การจัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 5. การประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรศึกษาทั่วไป 6. แบบฟอร์มรายงาน ทั้งนี้ในแต่ละวาระได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินงานด้วย ซึ่่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม VDO Conference ร่วมกับคณะกรรมการฯ จากทุกเขตพื้นที่ การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา