โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2560 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กันยายน 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก ได้แก่

1.  ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ

2.  รศ.เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยากร  กรรมการ 

3. รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ  กรรมการ

4. ผศ.ดร.อภิชาต  แจ้งบำรุง  กรรมการ

5.  น.ส.ปาณิสรา  ธรรมเรือง เลขานุการ

         ในการตรวจประเมินครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 15-17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา โดยคณะกรรมการประเมินจะได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ผู้นำนักศึกษา  สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงไปเยี่ยมชมชุมชน ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จากนั้นคณะกรรมการจะศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามรายงานผลการประเมินตนเอง และทำการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยวาจา ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามให้แก่คณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ กรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา