โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2561 การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระในการประชุมดังนี้  1. การพิจารณาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 2. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 3. แผนและปฏิทินการดำเนินงานระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน 4. พิจารณาแผนโครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  5. พิจารณาค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำการศึกษา 2561 6. พิจารณาการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ ปวช./ปวส. 7. พิจารณาการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสายสนับสนุน ทั้งนี่คณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมจะร่วมกันพิจารณาวาระการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นมติของที่ประชุมต่อไป  การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา