โลโก้เว็บไซต์ การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มกราคม 2562 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 520 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี ผศ.นทีชัย ผัสดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีวาระในการประชุมดังนี้ 1. การกำกับติดตามข้อมูลการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 2. การกำกับติดตามการทวนสอบรายวิชา 3. การกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยให้ทุกคะณนำเสนอวิธีการและขั้นตอนการกำกับติดตาม การบริหารงานในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ในที่ประชุม 4. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยขอให้จัดทำเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและระดับหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และนำเสนอในที่ประชุม ทั้งนีี้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับผิดชอบงานประกันในระดับคณะและพื้นที่เข้าร่วมประชุม และได้มีประการประชุม Conference ร่วมกับงานประกันคุณภาพในแต่ละพื้นที่ด้วย การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา