โลโก้เว็บไซต์ บทความ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Site Visit)
ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

            การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Site Visit) ครั้งนี้ ได้ทำการตรวจประเมินหลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรเพื่อการพัฒนาของหลักสูตรต่อไป โดยมีตารางการตรวจประเมินดังนี้1.  วันที่ 19 มิถุนายน 2560 วท.บ.พืชศาสตร์2.  วันที่ 20 มิถุนายน 2560 บช.บ.การบัญชี3.  วันที่ 23 มิถุนายน 2560 วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร4.  วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ศป.บ.การออกแบบอุตสาหกรรม5.  วันท... >> อ่านต่อ


ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ มทร.ล้านนา ตาก
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยาการให้ความรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก >> อ่านต่อโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้ระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA ครั้งที่ 1
พุธ 17 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้ระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA ครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงาน และคณะ เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมแชร์ประสบการณ์ในปฏิบัติงานโดยการนำระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA ในหน่วยงานของตนเอง เพื่อสกัดเป็นองค์ความรู้ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประ... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
เสาร์ 1 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1-2 เมษายน 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดย... >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินภายใน
พุธ 29 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29-30 มีนาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินภายใน โดยมี รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณพีณา จันทะแก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 92

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา