โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม


โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน (หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย)
ศุกร์ 22 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน (หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน RMUTL-EP (Excellent Performance) ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่              >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง RMUTL-EP ณ มทร.ล้านนา น่าน
อังคาร 5 มีนาคม 2567

                 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง RMUTL-EP เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการเขียนรายงานการประเมิน ตนเอง ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน RMUTL-EP ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2567 ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา และคุณอาริต นาควิโรจน์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการบรรยายการให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา คว้า 19 เหรียญ - ถ้วยคะแนนรวมสูงสุด 1 ถ้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 7
เสาร์ 23 ธันวาคม 2566

22 ธ.ค. 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นำทีมนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 7  ในระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2566 ณ คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางระหว่างมหาวิทยาลัยเ... >> อ่านต่อ


โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 : สร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566
ศุกร์ 22 ธันวาคม 2566

...โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 : สร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA)  วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM) ....สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการ ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 : สร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA)  วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM) ได้รับเกีย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือและลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ภายใต้โครงการขยายผลการติดตั้งระบบตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ป่าไม้
พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2566

   วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.ล้านนา ในนามหัวหน้าทีมวิจัยลมหายใจเชิงดอย ลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการขยายผลการติดตั้งระบบตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ป่าไม้ ตำบลเชิงดอย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด และ นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย 8 หน่วยงานเข้าร่วมในพิธี  ซึ่งภายหลังเส... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ลงพื้นที่ประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 โครงการการศึกษาการปรับปรุงกลิ่นภายในฟาร์มด้วยกรดอินทรีย์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสียจากแพะ ของ นางสาวกัญญ์ฐญา จินต์ตนุวรกุล ร่วมกับ วิสาหกิจชุนชมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
พุธ 20 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการวิสาหกิจชุนชมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประชุมประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ "การศึกษาการปรับปรุงกลิ่นภายในฟาร์มด้วยกรดอินทรีย์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสียจากแพะ ของ นางสาวกัญญ์ฐญา จินต์ตนุวรกุล อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา สัตวศา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา MOU เบทาโกร พัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
พุธ 20 ธันวาคม 2566

         วันที่ 20 ธันวาคม 2566   ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในรูปแบบโรงเรียนโรงงาน พร้อมทั้งขยายรูปแบบการพัฒนากำลังคนผ่านการจัดการศึกษาและวิจัย สร้างระบบการศึกษาไตรภาคีโดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้งานเป็นฐาน กลวิธีการสอน (Didactic... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ตม.จว.เชียงใหม่
อังคาร 19 ธันวาคม 2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ สัญจร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และรับทราบแนวนโยบายการบูรณาการทำงานร่วมกันจาก พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนประชาสัมพันธ์พันธกิจด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานทั้งภ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านทรัพย์สินและสิทธิ์ประโยชน์ จาก ม.ราชภัฏภูเก็ต
จันทร์ 18 ธันวาคม 2566

   วันที่ 18 ธันวาคม 2566   ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นางขวัญเรือน มีมานัส ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  พ.จ.อ.อำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและการบริหารสินทรัพย์ และ ดร.วรากร อังศุมาลี  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 245

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา