โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2561 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 เมษายน 2562 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 890 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ิ 23-24 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากร ได้ร่วมกันจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากนั้นจะมีการแบ่งกลุ่มในแต่ละหลักสูตร เพื่อร่วมกันจัดทำรายงานการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2561

     โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกาาระดับหลักสูตรและระดับคณะ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) สามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7 หลักสูตรส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 406 อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมปัญญาล้านนา
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา