โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx)  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 โดย ประเสริฐ อุประทอง จำนวนผู้เข้าชม 587 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx) ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  25-26 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก…รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมขององค์กร ในลักษณะสำคัญที่มีผลต่อวิธีการดำเนินงานและความท้าทายที่องค์กรเผชิญอยู่ รวมถึง เป็นการพัฒนาคุณภาพองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศที่มีความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องที่จำเป็นที่ต้องสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การปฏิบัติ และการติดตามผล ซึ่งเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่ใช้ในการวางระบบการดำเนินงานและสร้างความอยู่รอด ความยั่งยืนให้กับองค์กรในอนาคต มีหน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัยและหน่วยงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
FACEBOOK : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์กร (OP))

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา