โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานอธิการบดี  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2566 โดย ประเสริฐ อุประทอง จำนวนผู้เข้าชม 47 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

...สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วม...โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานอธิการบดี วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้บรรยายสร้างความเข้าใจ ในการจัดทำแผนของหน่วยงานให้มีคุณภาพ มีหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วม หารือ ทำความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการดำเนินงานเข้าสู่การดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ที่มีคุณภาพในทิศทางเดียวกัน
Facebook : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา