โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง RMUTL-EP ณ มทร.ล้านนา น่าน | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง RMUTL-EP ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มีนาคม 2567 โดย พัชราภรณ์ อ้วนเฝือ จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง RMUTL-EP เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการเขียนรายงานการประเมิน ตนเอง ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน RMUTL-EP ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2567 ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา และคุณอาริต นาควิโรจน์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในการบรรยายการให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

yes yesyesyes

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา