โลโก้เว็บไซต์ ประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 80 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน รวมถึงให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ที่ประชุมรับทราบ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา