โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2559 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1038 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          การตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนาเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก ได้แก่

1.  ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ

2.  ศ.ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ  กรรมการ

3.  รศ.เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยากร  กรรมการ

4.  รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ  กรรมการ

5.  ผศ.ดร.อภิชาต  แจ้งบำรุง  กรรมการ

6.  รศ.ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ  กรรมการ

         ในการตรวจประเมินครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 12-13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา โดยคณะกรรมการประเมินจะได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนศิษญ์เก่า ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ผู้นำนักศึกษา  สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงไปเยี่ยมชมชุมชน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จากนั้นคณะกรรมการจะศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามรายงานผลการประเมินตนเอง และทำการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยวาจา ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามให้แก่คณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุม 1ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา