โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 623 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยากรคือ รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร วิทยากรประจำเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน และ คุณพีณา จันทะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านเลขานุการของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพและทำหน้าที่เลขานุการของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ได้อย่างมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและผู้สนใจ จำนวน 40 คน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา