โลโก้เว็บไซต์ โครงการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2560 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 เมษายน 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 973 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรด้านประกันคุณภาพของแต่ละคณะได้มีความรุู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถจัดทำเอกสารต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อให้หลักสูตรมีผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถนำไปเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดพร้องรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการจาก สกอ. ต่อไป โดยโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 330 คน ณ ห้องประชุมฮอลล์ 2 สวนพฤษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม>>>https://www.facebook.com/qa.rmutl/media_set?set=a.1716297455150207.1073741936.100003099079317&type=3&uploaded=81

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา