โลโก้เว็บไซต์ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี (กิจกรรรมที่ 3 การประเมินผลการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี (กิจกรรรมที่ 3 การประเมินผลการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566 โดย ประเสริฐ อุประทอง จำนวนผู้เข้าชม 43 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

...สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ...จัด "โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี (กิจกรรรมที่ 3 การประเมินผลการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน) วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และตัวหน่วยจากหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วม หารือ ทำความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของทุกหน่วยงานไปพร้อมกัน ในมาตรฐานเดียวกันและพัฒนาการดำเนินงานเข้าสู่การดำเนินงานที่มีคุณภาพ
Facebook : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา