โลโก้เว็บไซต์ การประชุมทำร่างคู่มือประกันคุณภาพสายสนับสนุน (26ม.ค.60) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมทำร่างคู่มือประกันคุณภาพสายสนับสนุน (26ม.ค.60)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันนี้เวลา 9.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการประชุมทำร่างคู่มือประกันคุณภาพสายสนับสนุน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การปรับปรุง พัฒนา ตัวบ่งชี้ใหม่ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับภาระงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงให้บุคลากรทราบถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดคุณภาพและเกณฑ์การประเมินในการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงทำให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนสามารถดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา