โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้เวลา 9.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากรกลางของ สกอ. มาพูดคุยและให้ความรู้ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะและสถาบัน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา